Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

UBND phường

Ninh Giang

 

Mã hiệu:

QT-TĐKT-02

Lần ban hành:

02

Ngày ban hành:

17/9/2018

QUY TRÌNH

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Nguyễn Thị Hoài Dung

Nguyễn Thành Nhi

Nguyễn Thành Nhi

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

CC. Văn phòng - Thống kê

Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Số phiếu yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang/ Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành/Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

03-06

Trình tự thực hiện TTHC và căn cứ pháp lý

02

17/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

      1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định về thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

          2. PHẠM VI

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Theo quy định tại Mục 5.8 Quy trình này

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

Văn bản liên quan: Là 01 trong các văn bản sau:

- Văn bản xác nhận trường hợp 1;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trường hợp 2.

- Hồ sơ TCCD:     Là các giấy tờ phải nộp tại Mục 5.2

         - UBND:               Ủy ban nhân dân phường

         - CC.PTTĐKT:     Công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

                   - LĐ:                     Lãnh đạo.

         - TCCD:               Tổ chức/ công dân.

         - TN&TKQ:          Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện TTHC

 

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

5.2.1

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen;

x

 

5.2.2

Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;

Mẫu đơn, tờ khai: Báo cáo thành tích mẫu 1 và 2

 Mau so 1 va 2 Nghi dinh 91.doc  

x

 

5.2.3

Biên bản xét khen thưởng.

Mẫu đơn, tờ khai: Không có

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

5.5

Nơi thực hiện quy trình

 

Ủy ban nhân dân phường

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và chuyển bước tiếp theo;

- Nếu hồ sơ đầy đủ:

+ Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Chuyển bước tiếp theo.

TN&TKQ

0,5 ngày

- Hồ sơ TCCD;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo UBND phường

CCPTTĐKT

10 ngày

- Hồ sơ TCCD;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Văn bản liên quan.

 

- Hồ sơ phù hợp,  dự thảo văn bản xác nhận (Quyết định khen thưởng) (trường hợp 1);

- Hồ sơ không phù hợp, dự thảo Thông báo không được khen thưởng (trường hợp 2);

- Chuyển bước tiếp theo.

 

 

 

Bước 3

Xem xét, ký duyệt

- Đồng ý, ký vào văn bản liên quan và chuyển bước tiếp theo.

- Không đủ điều kiện, chuyển lại bước 2.

Lãnh đạo UBND

1,5 ngày

- Văn bản liên quan;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

 

Bước 4

Chuyển kinh phí khen thưởng cho tổ chức, cá nhân; in và chuyển Giấy khen đến Bộ phận một cửa cấp xã

CCPTTĐKT

8 ngày

- Văn bản liên quan;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

 

Bước 5

Trả kết quả

TN&TKQ

 

 

 

 

Trường hợp 1:

- Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả văn bản đồng ý khen thưởng cho TCCD.

- Lưu hồ sơ và kết thúc quy trình.

 

 

 

- Hồ sơ TCCD;

- Quyết định khen thưởng;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

 

Trường hợp 2:

- Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả văn bản không được khen thưởng và nêu rõ lý do cho TCCD;

- Lưu hồ sơ, kết thúc quy trình.

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Văn bản thông báo không được khen thưởng.

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

- Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

- Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

               

6. BIỂU MẪU

TT

Tên biểu mẫu

Trích dẫn

 •  

Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc

Theo biểu mẫu của Phần mềm Một của điện tử;

 •  

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Theo mẫu số 01 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 •  

Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

Theo mẫu số 06 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 •  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Theo mẫu số 03 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 •  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

Theo mẫu số 02 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

7. THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU

TT

Tên các loại giấy tờ lưu

Trường hợp 1

 •  

Văn bản đồng ý khen thưởng cho tổ chức, cá nhân (Quyết định khen thưởng);

 •  

Hồ sơ TCCD;

 •  

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ(nếu có);

 •  

Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

 •  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 •  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

Trường hợp 2:

 •  

Văn bản không được khen thưởng và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân;

 •  

Hồ sơ TCCD;

 •  

Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

 •  

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ(nếu có);

 •  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 •  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Lưu tại Bộ phận Văn phòng-thống kê phường không quá 01 năm, sau đó chuyển hồ sơ xuống phòng lưu trữ của UBND phường và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/25/2020 6:29:43 AM

^ Về đầu trang