Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
cải cách hành chính

Kế hoạch về cải cách hành chính phường Ninh Giang năm 2017

Kế hoạch về cải cách hành chính phường Ninh Giang năm 2017

   ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG NINH GIANG                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 111/KH-UBND                                                                                        Ninh Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về cải cách hành chính phường Ninh Giang năm 2017

                     

 

Trên cơ sở Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017; Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017;

Thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thể chế và thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân phường Ninh Giang xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính tại UBND phường; Nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn; Thực hiện và đưa vào sử dụng các biểu mẫu, tờ khai trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến ở mức độ 3.

2. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định, hướng dẫn có liên quan; Tiếp tục rà soát và thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đạt chuẩn theo quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ; Thực hiện quản lý cán bộ, công chức trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức.

4. 100% văn bản hành chính trong danh mục do UBND tỉnh, thị xã quy định được gửi, nhận, xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản; Tiếp tục triển khai, quán triệt toàn thể cán bộ, công chức nâng cao việc sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi thông tin công việc.

5. Triển khai và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với cơ chế một cửa liên thông và tin học hóa quy trình, cơ chế phối hợp giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

6. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường đạt tối thiểu 77%; Những hạn chế, vướng mắc về quy định thủ tục hành chính và trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được tập trung xử lý để đem lại hiệu quả cao; Người dân và tổ chức tiếp cận thủ tục hành chính của địa phương một cách thuận lợi.

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2017 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan UBND phường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được rà soát và kiến nghị đơn giản hóa về cách thức, quy trình giải quyết và thành phần hồ sơ, đề xuất cắt giảm ít nhất 1/3 thời gian giải quyết cho mỗi thủ tục hành chính; trong đó trọng tâm các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như: xây dựng, đất đai…nhằm cắt giảm chi phí về thời gian.

Đưa vào thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại, từng bước tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Tiếp tục triển khai và tuyên truyền Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08.11.2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa; Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 01/5/2015 của Đảng ủy phường Ninh Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tại phường Ninh Giang.

 

 

2. Cải cách thể chế

- Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của phường, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị ban hành theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường, góp phần hoàn thiện pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm thực hiện theo dõi.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử và bảng niêm yết của phường theo đúng quy định.

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan UBND phường trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

4. Tổ chức bộ máy

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa.

- Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

- Chọn cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của phường.

6. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

- Tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình cải cách hành chính do cấp trên ban hành.

- Đài truyền thanh xây dựng tin bài về công tác cải cách hành chính của phường, đăng tải các nội dung về công tác cải cách hành chính trên cổng thông tin điện tử phường.

- Tiếp tục tuyên truyền mọi người nâng cao việc nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet để giảm giấy tờ, thời gian, chi phí; Tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt các Tổ dân phố, sinh hoạt của Mặt trận, các đoàn thể.

III. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN (Theo phụ lục chi tiết đính kèm)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính thường xuyên của cơ quan được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm; Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Công chức Văn phòng-thống kê tham mưu UBND phường triển khai nội dung kế hoạch cải cách năm; giúp UBND phường tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm; Tổ chức đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham mưu, công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa; Tham mưu kịp thời cho UBND phường những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp giải quyết nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Công chức Tư pháp-hộ tịch là cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá toàn bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian và quy trình phối hợp giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện cập nhật, niêm yết, công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

- Công chức Văn hóa-xã hội (phụ trách công tác Văn hóa-thông tin) cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính được UBND tỉnh, thị xã công bố vào cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử và cổng thông tin điện tử của phường; Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và giám sát hiệu quả việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đối với các nội dung trọng điểm gồm cải cách hành chính, thủ tục trực tuyến mức độ 3.

- Mặt trận, các đoàn thể tham gia, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền về cải cách hành chính để góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND phường Ninh Giang đề nghị các ban ngành, đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017./.

 

Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Nội vụ;                                                                                CHỦ TỊCH

- Đảng ủy, HĐND;

- Mặt trận, đoàn thể;

- Các ngành;                                                                                                                                                                                

- 07 TDP;

- Lưu: VT, CCHC.                      

 

 

                 Nguyễn Thành Nhi

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/12/2020 12:19:13 AM

 
 
Thiết kế website   
^ Về đầu trang