Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tihf trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

Kế hoạch tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tihf trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NINH GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 803/KH-UBND

Ninh Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 
 

 

 

 

            Căn cứ Công văn số 1532/UBND ngày 25.5.2017 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính quan trọng năm 2017;                            

          Căn cứ Biên bản kiểm tra công tác cải cách hành chính ngày 17.5.2017;

Căn cứ Báo cáo số 514/BC-ĐKT ngày 29.5.2017 của Đoàn kiểm tra thị xã Ninh Hòa về kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính đợt 1 năm 2017 tại UBND các xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa;

Thực hiện công văn số 1675/UBND ngày 05.6.2017 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính,

UBND phường Ninh Giang xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện để đưa công tác cải cách hành chính tại địa phương đạt hiệu quả, thiết thực đối với người dân.

- Từng bước tạo nền dân chủ trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Cải cách hành chính là một nhiệm vụ, yêu cầu bắt buộc mọi cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cơ quan phải làm và làm thường xuyên, lâu dài chứ không chỉ trong một giai đoạn, thời kỳ.

II. NỘI DUNG

1. Công chức Tư pháp-hộ tịch

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 cho cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương (có phân công nhiệm vụ cụ thể).

- Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

- Phối hợp với các công chức chuyên môn thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, kiến nghị loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, trùng lắp.

- Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính, thủ tục hành chính và thực hiện niêm yết công khai nội dung trả lời các phản ánh, kiến nghị theo quy định (trên bảng niêm yết, cổng thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh…).

- Thực hiện công khai thông tin đường dây nóng theo quy định (bổ sung địa chỉ, phản ánh, kiến nghị của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính).

- Thực hiện và lưu hồ sơ thủ tục hành chính liên thông theo quy định.

2. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường, Người làm công tác Đài truyền thanh phường

 - Thực hiện xây dựng chuyên mục, tin bài cải cách hành chính đăng trên Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh tối thiểu 10 tin bài mỗi tháng (có hồ sơ minh chứng).

- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh nội dung Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30.6.2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

3. Công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực

- Thực hiện in tất cả các biểu mẫu của các thủ tục thuộc các lĩnh vực mình phụ trách để thực hiện niêm yết hồ sơ mẫu tại bộ phận một cửa.

4. Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến tại Bộ phận Một cửa

- Chủ động hướng dẫn việc thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 3 khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính mức độ 3 được công bố tại Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 27.12.2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, 4 đều được đăng ký, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet.

5. Công chức Văn phòng-thống kê (phụ trách công tác Nội vụ), người làm công tác Nội vụ-dân tộc-tôn giáo-thi đua khen thưởng phường

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cơ quan các văn bản của các cấp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước và rà soát các nhiệm vụ đã được nêu tại Kế hoạch số 108/KH-UBND của UBND thị xã Ninh Hòa.

- Tham mưu Chủ tịch UBND phường khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

- Tích cực cập nhật đầy đủ dữ liệu cán bộ, công chức vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức; thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm theo quy định.

 6. Người làm công tác Tiếp nhận và trả kết quả

- Thực hiện đầy đủ các biểu mẫu theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

- Thực hiện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho công dân bổ túc hồ sơ bằng phiếu theo mẫu quy định và thực hiện lưu phiếu hướng dẫn trong hồ sơ lưu.

- Thực hiện nghiêm túc việc nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

          7. Công chức Văn hóa-xã hội

- Thực hiện khắc phục ngay việc thành phần hồ sơ lưu chưa đầy đủ, chưa đúng quy định của pháp luật và quy định về thủ tục hành chính của UBND tỉnh ở lĩnh vực Lao động TBXH (thời gian trong phiếu tiếp nhận & trả kết quả với Tờ trình đề nghị không khớp).

          8. Công chức Văn phòng-thống kê (phụ trách công tác cải cách hành chính)

- Tham mưu Lãnh đạo UBND phường niêm yết bổ sung các lĩnh vực tại các quầy của bộ phận một cửa

- Phối hợp với công chức Tư pháp-hộ tịch, Văn hóa-xã hội, đài truyền thanh phường nâng cao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành chính, thường xuyên tuyên truyền việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính qua mạng Internet mức độ 3, làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành chính trực tiếp tại các tổ dân phố nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn phường, để mọi người thấy được sự nổ lực của UBND phường trong việc quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Công chức Văn phòng-thống kê (phụ trách công tác cải cách hành chính) tham mưu UBND phường triển khai kế hoạch này và theo dõi việc thực hiện của các cá nhân, bộ phận được phân công tại mục 2; báo cáo kết quả thực hiện khắc phục, tồn tại về UBND thị xã (thông qua phòng Nội vụ đảm bảo thời gian quy định).

2. Cán bộ, công chức thường xuyên thực hiện việc tác nghiệp, quản lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, việc giải quyết hồ sơ phải áp dụng đúng quy trình của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành E-Office, hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc (nghiêm cấm việc trao đổi công việc, văn bản trên môi trường mạng bằng gmail, yahoo…)

3. Cán bộ, công chức phải gương mẫu thực hiện nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho gia đình, cá nhân.

4. Cán bộ, công chức để hồ sơ trễ hạn trên 10% thì cuối năm không được xét thi đua và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường.

          5. Đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính gắn với hoạt động chuyên môn, công tác dân vận, tổ chức tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường về nội dung công tác cải cách hành chính. 

 

          Trên đây là Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND phường Ninh Giang./.

         

Nơi nhận:                                                                                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Nội vụ;                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

- Đảng ủy phường;

- HĐND phường;

- UBND phường;

- Cán bộ, công chức;

- Người hoạt động không chuyên trách;

- Bộ phận một cửa;

- Lưu: VT, CCHC.            

                                                                    

                                                                                                                                                                                Nguyễn Thành Nhi

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTác nghiệp Một cửaEofficeTra cuu van ban Ý kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/24/2020 3:24:18 PM

^ Về đầu trang